Документи

 

 -Статут Музеја

– Правилиник о организацији и систематизацији послова

– Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

– Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

– Правилник о канцеларијском и архивском пословању

– Праилник о начину евидитирања, класификовања,архивирања и чувања архивске грађе

– Правлник о процедурама увођења и чувања података у кадровској евиденцији

– Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности

– План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

– Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ГМВ

– Правилник о начину евидентирања , заштите и кориштење електронских докумената

– Правилник о начину и поступку унутрашњег узбуњивања

– Правилник о употреби печата у ГМВ

– Правилник о физичко-техничком обезбеђењу

–  Правилик о заштити од пожара

– Извештај о раду и финансијски извештај 2023. годину

– План и програм рада и финансијски план за. 2023 годину

– Завршни рачун за 2023. годину