ИСТОРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ

Историјско одељење Градског музеја Вршац хронолошки се надовезује на Археолошко одељење и обухвата период од XIV века до савременог доба. Подељено је на два одсека: одсек за старију историју и одсек за новију историју и савремени период.

Оделење располаже фондом од 60.000 изузетно вредних предмета и докумената који се односе на културно-историјску прошлост града и околине, делимично и на југоисточни Банат.

ОДСЕК ЗА СТАРИЈУ ИСТОРИЈУ

У овом одсеку чувају се предмети и документа из прошлости града и шире околине од XIV века до краја XIX века. У питању је материјал који потиче из времена формирања првих сталних насеља на подручју југоисточног Баната, затим писани и штампани извори за историју града и околине, предмети о привредном, друштвеном, политичком и културно-просветном животу.

Предмети одељења сврстани су у збирке од којих су најзначајније следеће:

  • Збирка печатњака и печата

   Садржи 825 предмета који су припадали разним институцијама и установама, насељима, организацијама, удружењима, друштвима и појединцима.

  • Збирка дипломатичких докумената

   Обухвата разноврсне документе и исправе писане на пергаменту и папиру, који датирају из периода од XVII до XX века. У питању су царске повеље и привилегије додељене граду Вршцу, удружењима и појединцима, калфенска и мајсторска писма, вандровке и друга значајна документа.

  • Збирка оружја

   Једна од најатрактивнијих збирки, која поседује готово све врсте оружја које је било коришћено на простору Вршца и околине од XIII до XX века. Заступљено је хладно и ватрено оружје: мачеви, бодежи, ножеви, копља, секире, стреле, сабље, јатагани, хелебарде, спонтони, топузи и буздовани, бајонети, пиштољи, револвери, пушке, аутомати, карабини, митраљези, минобацачи и друго оружје.

  • Збирка архивалија

   Садржи разноврсна писана документа која се односе на период од XVIII до XX века.

  • Средњовековна збирка

   Поседује разноразне предмете који се односе на период настанка Вршачког утврђења, насеља Подвршац и других насеља насталих у истом периоду.

  • Збирка материјала из турског периода

   Садржи различите предмете који се односе на доба турске владавине у Банату, од 1552 до 1718. године.

  • Збирка предмета за историју здравствене културе

   У оквиру ове збирке налазе се разна архивска документа, медицинска литетратура, предмети коришћени у вршачким апотекама од XVIII до XX века, као и инструменти и прибор вршачких апотекара и лекара.

  • Збирка историјских и географских карата

   Садржи 450 историјских, географских, катастарских карата и планова градова.

  • Збирка сатова

   У овој збирци налази се 41 сат (зидни и стони) који потичу из времена од XVIII до XX века произведени у разним европским радионицама.

  • Збирка штампе

   Поседује разноразне примерке новина и часописа, који су штампани у Вршцу од 1857. године до савременог периода.

  • Збирка техничке културе

   Садржи старе писаће машине, углавном америчке производње, апарате за умножавање штампаних докумената, машине за шивење са почетка XX века, као и штампарску машину са краја XIX века.

 • Збирка Јована Стерије Поповића

  Највећим делом је фотодокументарног карактера са малим бројем оригиналних предмета који су припадали великом Вршчанину, оцу српске драме.

 

ОДСЕК ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ И САВРЕМЕНИ ПЕРИОД

Одсек за новију историју и савремени период бави се изучавањем прошлости града од XX века па до данашњих дана. Обухвата следеће збирке:

  • Културно-историјска збирка

   Садржи предмете и документа о културној историји Вршца и његовој ближој и даљој околини. Од великог је значаја фонд позоришних плаката, фотографија из појединих представа, сценографија, костимографија, које су сведочанство богате позоришне традиције у граду. У оквиру збирке налазе се и бројни плакати и фотографије културно-уметничких друштава као и фотодокументација о истакнутим личностима Вршца (Јован Стерија Поповић, писац и комедиограф, Бора Костић, шаховски велемајстор, Драгиша Брашован, архитекта, Султана Цијук, оперска певачица и др.).

  • Збирка фотографија и разгледница

   Даје нам могућност да упознајемо прошлост града кроз урбанистички и архитектонски развој, да уочавамо техничке и технолошко промене, односно да правимо паралелу Вршца некад и сад. Најстарија фотографија у збирци датира из 1857. године, а разгледнице обухатају период прве половине XX века.

  • Збирка за историју спорта

   Садржи предмете и документа за историју и развој физичке културе. У граду је, у првој половини XX века, постојао велики број спортских друштава (АСК „Душан Силни”, АСК „Викторија”, „Привредник”, СК „Раднички”, АСК „Трговачки”, „Соко”, „Хазена”…), док данас Вршац, у спортским круговима, препознајемо по кошарци.

  • Збирка радничког покрета и НОБ-а

   Обухвата фотодокументацију и архивску грађу о активностима и деловању револуционара овог краја: Жарка Зрењанина, Анђе Ранковић, Олге Петров Радишић, Борислава Петрова Браце, Славка Мунћана, Пере Јовановића, Дејана Бранкова, Миле Матејић, Лукреције Анкуцић, Кориолана Добана, Рудолфа Корнауера, Јаноша Ленђела, Страхиње Стефановића и других, који су своје животе утемељили у слободу Југославије и борбу против фашизма. У одсеку се налази и евиденција и документација о јавним споменицима и спомен обележјима на подручју општине Вршац.

 • Збирка савремене историје

  Прикупља грађу о нашем времену, региструје све значајне промене у друштву и прати целокупни развој средине. Тенденције у савременој историографији, како у свету тако и код нас, да се улаже више напора, да садашњи тренутак у историјским проучавањима добије одговарајуће место. Искуство и пракса у раду говоре да је увек лакше и брже документацију и материјал везан за одређени догађај, набавити у тренутку настајања, него касније. Прикупљене и обрађене предмете о савремености, Музеј користи за излагање на сталним поставкама и тематским изложбама, а истовремено су то и добро систематизоване збирке музејских предмета са пратећом документацијом, као драгоцена грађа за истраживачки рад.